Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu z czystym powietrzem.

Poniedziałek- Piątek 7.00-16.00

Zadzwoń: 22 510 61 62

501 055 624

Pomiar i regulacja systemu wentylacyjnego

Pomiar i regulacja systemu wentylacyjnego zgodnie z projektem zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie, właściwą wentylację każdego pomieszczenia i prawidłowy przepływ powietrza.

System wentylacyjny musi być zawsze regulowany zgodnie z projektem  wentylacji tak, aby działał zgodnie z jego przeznaczeniem. Prawidłowa regulacja zapewnia nie tylko odpowiednią wentylację w każdym pomieszczeniu, ale także prawidłowy stosunek strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego. Nadciśnienie w budynku wypycha wilgoć do konstrukcji w przegrodach zewnętrznych, a nadmierne podciśnienie może utrudniać prawidłowy ciąg kominowy w kominkach, a infiltracja powietrze może wprowadzać zanieczyszczenia z zewnątrz lub z konstrukcji ścian.

Współczynnik SFP systemu wentylacji powietrza nawiewanego i wywiewanego, tzn. pobór mocy wentylatorów w stosunku do przepływu powietrza, musi wynosić maksymalnie. 1,8 kW/(m3/s) (EcoDesign 2018). W tym celu potrzebna jest przede wszystkim centrala wentylacyjna z wentylatorami prądu stałego wraz z dokładnym projektem, szeroką siecią kanałów i profesjonalnie wykonaną regulacją.

Centrale rekuperacyjne Vallox zapewniają kompetentne wykonanie regulacji z dobrymi możliwościami wdrożenia cichej, ekonomicznej i funkcjonalnej wentylacji. W najnowszych modelach urządzeń każdy z wentylatorów być regulowany oddzielnie, a także stosunek strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego jest regulowany.

-Za pomocą regulatorów Digit SED i MyVallox Control wstępne ustawienie prędkości obrotowej wentylatora i stosunku strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego odbywa się za pomocą procentowej regulacji w menu ustawień regulatora.

-W przypadku regulatora Vallox ProControl w menu konfiguracyjnym regulatora wybiera się napięcie sterujące doprowadzane do wentylatora (od 0 do 10 V).

-W przypadku czterostopniowego regulatora Vallox SC i okapów kuchennych SC i MC wstępne ustawienie napięcia sterującego (od 0 do 10 V) doprowadzanego do wentylatora odbywa się za pomocą potencjometrów regulatora, a napięcia mogą być również mierzone na regulatorze w celu wprowadzenia ich do protokołu pomiarowego.

-W centralach wentylacyjnych MC stosunek pomiędzy strumieniem powietrza nawiewanego i wywiewanego może być regulowany za pomocą potencjometru wewnątrz urządzenia wentylacyjnego.

Ogólne wskazówki dotyczące regulacji

Strumienie powietrza muszą być regulowane na możliwie niskich obrotach wentylatora. Jeśli wentylacja jest regulowana na niepotrzebnie wysokiej prędkości obrotowej wentylatora, a strumienie powietrza są dławione za pomocą zaworów, zwiększa to poziom hałasu systemu wentylacyjnego i zużycie energii przez wentylatory. Ponadto, ustawienie zaworów na zbyt niskim poziomie uniemożliwia wystarczające zwiększenie intensywności wentylacji.

Przepływy powietrza muszą być zawsze mierzone przy użyciu czystych, oryginalnych filtrów. Odzysk ciepła musi być włączony: bypass nie może znajdować się w pozycji letniej, ponieważ przepływ powietrza w niektórych urządzeniach wentylacyjnych może być inny niż w zimie. Zwłaszcza w zimie ważny jest prawidłowy stosunek pomiędzy nawiewem i wywiewem. Przed regulacją należy upewnić się, że na czerpni nie ma moskitiery.

Przy pogodzie poniżej zera należy upewnić się, że wymiennik ciepła jest wolny od szronu/lodu. W centralach wyposażonych w nową automatykę odszraniania MC, przed rozpoczęciem cyklu odszraniania, w wymienniku może gromadzić się lód. Jeśli w komorze znajduje się lód, cykl odszraniania można zazwyczaj rozpocząć przez włączenie trybu kominka. Czas trwania cyklu odszraniania wynosi około 15 minut. Pomiary nie powinny być jednak wykonywane w bardzo niskich temperaturach lub gdy poziom wilgotności wewnątrz mieszkania jest wyjątkowo wysoki.

Wiele central wentylacyjnych Vallox posiada stałe przewody pomiarowe przepływu powietrza lub takie, które są dostarczane wraz z urządzeniem i instalowane w kanale. Zmierzona z nich różnica ciśnień może być wykorzystana do pomiaru całkowitego przepływu powietrza. Jest to szczególnie przydatne, gdy nie ma możliwości zmierzenia planowanych przepływów powietrza na zaworach i gdy istnieje podejrzenie nieszczelności lub zablokowania kanałów.

Regulacja przepływu powietrza
Przygotowania

Ustawić zawory mniej więcej w prawidłowej pozycji – głównie stosunkowo szeroko otwarte. W przypadku modelu Vallox MV z 2.0 lub nowszą wersją oprogramowania, otworzyć menu regulacji objętości powietrza w menu Zapisz i przywróć ustawienia. W przypadku starszych wersji oprogramowania należy przywrócić ustawienia fabryczne i wybrać “Czy chcesz dokonać ustawień zaawansowanych?”.

Regulacja całkowitego przepływu powietrza w centrali wentylacyjnej.

-Zmierzyć różnicę ciśnień w całej jednostce po stronie wyciągu (pomiędzy wyciągiem a kanałem wyrzutni). Sprawdzić krzywe wentylatorów urządzenia, aby zobaczyć prędkość obrotową, przy której prawdopodobnie będzie miała miejsce regulacja. Zmierzyć różnicę ciśnień przy prędkości obrotowej wentylatora, która według Ciebie znajduje się w odpowiednim zakresie roboczym, jak również przy 1 do 2 niższych i 1 do 2 wyższych prędkościach. Zazwyczaj wystarczą 3 do 4 prędkości. Prędkości są zaznaczone na krzywych wentylatora urządzenia wentylacyjnego w formie liczb, mocy procentowej lub napięcia sterującego (V), w zależności od modelu urządzenia. Jeśli prędkości są podane jako napięcia, napięcie sterujące wentylatora może być mierzone na regulatorze (piny pomiarowe i S).

-Wyniki pomiarów należy zaznaczyć na krzywej wywiewu każdej prędkości obrotowej w instrukcji technicznej urządzenia wentylacyjnego i połączyć kropkami tworząc linię. Alternatywnie, krzywa pomiarowa może być “narysowana” za pomocą oprogramowania doboru produktów Vallox MySelecta.

-Z osi przepływu powietrza narysować pionową linię, z planowanego całkowitego przepływu powietrza wywiewanego do narysowanej linii, a stamtąd poziomą linię do osi różnicy ciśnień. W ten sposób dowiesz się, jak dużego wzrostu ciśnienia potrzebuje urządzenie, aby zapewnić prawidłowy całkowity przepływ powietrza wywiewanego.

-Zmierzyć różnicę ciśnień w całej jednostce po stronie wywiewu (pomiędzy kanałem powietrza wywiewanego i wyrzutnią) i wyregulować ciśnienie na najbliższą odpowiednią prędkością obrotową wentylatora lub w trybie “W domu”, tak aby było zgodne z wymaganym ciśnieniem. Wykorzystaj ustawienie procentowe mocy wentylatora na panelu sterowania lub za pomocą potencjometru regulatora. Ta regulacja dostosowuje tylko odpowiednią prędkość wentylatora. Teraz całkowity strumień powietrza wywiewanego jest prawidłowy.

-W podobny sposób należy wyregulować przepływ powietrza nawiewanego poprzez pomiar różnicy ciśnień po stronie nawiewu (pomiędzy kanałami czerpni  i powietrza nawiewanego).

-Jeśli przepływ powietrza nawiewanego jest zbyt duży, zmniejszyć prędkość obrotową filtra powietrza nawiewanego. Jeśli przepływ powietrza nawiewanego jest zbyt mały, należy zwiększyć prędkość obrotową wentylatora, którą ustawiono w punkcie 4, aż do uzyskania wystarczającego wzrostu ciśnienia po stronie nawiewu. Następnie zmniejszyć moc wentylatora wyciągowego do momentu, gdy różnica ciśnień po stronie wywiewu będzie prawidłowa. Regulacja ta wpływa na stosunek ilości powietrza nawiewanego do powietrza wywiewanego przy wszystkich prędkościach obrotowych wentylatora. Po tym zabiegu nie nalży zmieniać stosunku ilości powietrza nawiewanego do wyciąganego! Różnica mocy wentylatora nawiewnego i wyciągowego musi być mniejsza niż 30%.

Pomiar przepływu powietrza w poszczególnych pomieszczeniach

-Ustawić moc wentylacji w trybie „W domu” lub na ustawionej prędkości obrotowej wentylatora w punkcie 6 w sekcji Regulacja całkowitego przepływu powietrza w urządzeniu. Ustawić na zaworach projektowane podstawowe przepływy powietrza specyficzne dla danego pomieszczenia dla trybu “W domu”. Jeśli podczas pierwszej regulacji przepływ powietrza na jednym z zaworów wentylacyjnych jest niewystarczający, nie należy zwiększać prędkości obrotowej centrali wentylacyjnej. Ponieważ całkowity przepływ powietrza w urządzeniu wentylacyjnym został ustawiony w sposób prawidłowy, istnieje inny zawór, który ma zbyt duży przepływ powietrza.

– Upewnij się, że zwiększanie przepływów powietrza w planie jest osiągane lub przekraczane w trybie „Booster” lub przy prędkości wentylatora odpowiedniej do zwiększania. W razie potrzeby należy ustawić prędkość obrotową wentylatora w trybie “Booster”. Do regulacji użyj procentowego ustawienia prędkości wentylatora na panelu sterowania lub potencjometru sterownika. Ta regulacja dostosowuje tylko odpowiednią prędkość wentylatora. Teraz całkowity strumień powietrza wywiewanego jest prawidłowy. Nie należy zmieniać pozycji zaworów wentylacyjnych ani stosunku ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego.

-Jeśli w regulatorze jest jeszcze wyższa pozycja regulacji, to z reguły można ją pozostawić na pełnej mocy.

-W ten sam sposób mierzyć przepływy powietrza w trybie ,,Poza domem’’ (np. 30% mniej niż w przypadku wentylacji podstawowej) . W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową wentylatora. Wykorzystać ustawienie procentowe mocy wentylatora na panelu sterowania lub na potencjometrze regulatora. Regulacja ta reguluje tylko daną prędkość obrotową wentylatora. Teraz całkowity strumień powietrza wywiewanego jest prawidłowy. Nie należy zmieniać pozycji zaworów wentylacyjnych ani stosunku ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego.

-Wprowadzić do protokołu pomiarowego specyficzne dla zaworu przepływy powietrza i prędkości wentylatora używane podczas regulacji (łącznie z napięciem sterującym lub wartością procentową, jeśli regulator jest włączony) oraz wartości procentowe dla wentylatorów nawiewnych i wywiewnych. Za pomocą tych danych można “zduplikować” pracę wykonaną w pierwszym lokalu mieszkalnym domu szeregowego na inne podobne lokale mieszkalne.

-Należy poinstruować mieszkańców o prędkościach obrotowych, które należy stosować w różnych sytuacjach. Jeśli urządzenie wentylacyjne jest wyposażone w zintegrowane lub zewnętrzne czujniki wilgotności i/lub dwutlenku węgla, należy poinstruować mieszkańców o ich obsłudze. W większości przypadków urządzenie wentylacyjne, które jest wyposażone w oba czujniki, można pozostawić po regulacji w trybie „Poza domem”. Gdy liczba osób w pomieszczeniu lub wilgotność powietrza wzrasta, wentylacja jest zwiększana w zależności od potrzeby, aż do trybu „Booster”.  Jeśli urządzenie nie posiada czujnika dwutlenku węgla, należy upewnić się, że wentylacja w mieszkaniu pozostaje wystarczająca również wtedy, gdy czujnik wilgotności ograniczy wentylację po wyschnięciu łazienki poprzez stałe lub oparte na programie tygodniowym ograniczenie najniższej prędkości wentylatora.

Po dokonaniu regulacji

Po dokonaniu pomiaru przepływu powietrza, pozycje regulacyjne zaworów są zablokowane. Pozycje regulacji i położenia zaworów wentylacyjnych nie mogą być później zmieniane. Podstawowe ustawienia prędkości obrotowej wentylatora centrali wentylacyjnej – a w szczególności stosunek nawiewu do wywiewu – nie mogą być zmieniane bez nowego pomiaru przepływu powietrza! Podczas czyszczenia zaworów wentylacyjnych zawór jest odpinany, aby pozycja regulacji nie uległa zmianie. Jeżeli regulacja zaworu została wykonana za pomocą taśmy magnetycznej lub naklejki, to po regulacji nie wolno zmieniać liczby otwartych otworów.

Ważne jest, aby poinformować mieszkańców, w jaki sposób używać wentylacji.

Comments are closed.