VALLOX HOME OF FRESH AIR

KARTA PRODUKTU – co to takiego jest i po co się ją tworzy…

W większości przyzwyczajeni jesteśmy, że karta KARTA PRODUKTU to to samo co tzw. karta katalogowa, która zawiera jedynie ogólne informacje, lecz starannie wyselekcjonowane, tak aby były miłe dla „oka i portfela” przyszłego nabywcy, czyli typowo marketingowa. Karta katalogowa nie zawiera jednak tego co może być dla danego producenta niewygodne, a jest wymagane.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 roku, swoją treścią narzuca producentom urządzeń wentylacyjnych wskazanie zużycia energii poprzez etykietowanie oraz konkretne informacje o produkcie.

Dokumentem wykonawczym do tej dyrektywy jest rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykiet efektywności energetycznej w odniesieniu do systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych.

Etykiety i karty produktu zawierają informacje o klasie energetycznej i konkretnych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu, itp. Dokumenty te powinny być również dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych danego producenta, to również wskazanie dyrektywy. Dopiero one dają konsumentowi możliwość porównania ze sobą różnych urządzeń, w przeciwnym wypadku, porównanie takie jest niemożliwe, a przyrównywanie określonych producentów urządzeń wentylacyjnych do producentów samochodów czy temu podobne porównania, są infantylne. W żadnej dyrektywie nie znajdujemy również klasyfikacji urządzeń na urządzenia klasy premium i nie-premium. Są to jedynie samozwańcze wybiegi marketingowe, które mają za zadanie odwrócić uwagę od rzetelnej KARTY PRODUKTU lub jej braku.

Poniżej karta produktu dla rekuperatora Vallox 110 MV.

Omówienie najważniejszych punktów KARTY PRODUKTU:

JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE ENERGII (JZE) (kWh/(m2/rok) oznacza współczynnik wyrażający wartość energii zużytej do celów wentylacji na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni mieszkania lub budynku.

Klasy jednostkowego zużycia energii (JZE) systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, obliczone w oparciu o warunki klimatu umiarkowanego:

SPRAWNOŚĆ CIEPLNA UKŁADU ODZYSKU CIEPŁA – oznacza stosunek wzrostu temperatury powietrza nawiewanego do spadku temperatury powietrza wywiewanego, przy czym obie te wartości ustala się w odniesieniu do temperatury na zewnątrz, mierzonej przy suchym UOC i w standardowych warunkach powietrza, przy zrównoważonym przepływie masy o natężeniu o wartości odniesienia, różnicy między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz wynoszącej 13 K, bez korekcji uwzględniającej dodatkowe ciepło wytwarzane przez silniki wentylatora.

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ (LWA) oznacza poziom emitowanej poza obudowę urządzenia mocy akustycznej, skorygowany krzywą korekcyjną A, wyrażony w decybelach (dB) w odniesieniu do mocy akustycznej jednego pikowata (1pW) emitowanej przez powietrze w strumieniu odniesienia;

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU STRUMIENIA (m3/s) to odczytywana na osi poziomej wartość punktu na krzywej w wykresie przepływu/ciśnienia, który znajduje się w punkcie lub najbliżej punktu odniesienia przy co najmniej 70 % maksymalnego natężenia przepływu i ciśnieniu 50 Pa w przypadku systemów kanałowych.

Dzięki wartości odniesienia natężenia przepływu i wartości odniesienia różnicy ciśnienia konsument może dokonać porównania ze sobą parametrów technicznych  podobnych urządzeń.

JEDNOSTKOWY POBÓR MOCY (JPM) (W/(m3/h)) oznacza stosunek efektywnej mocy wejściowej (W) do wartości odniesienia natężenia przepływu (m3/h). W centralach wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z odzyskiem ciepła (rekuperatorach) podaje się wartość dla dwóch wentylatorów.

LOKALNE STEROWANIE WEDŁUG ZAPOTRZEBOWANIA oznacza sterowanie w systemie wentylacyjnym uzależnione od zapotrzebowania, polegające na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i natężenia przepływu opartej na wskazaniach więcej niż jednego czujnika w przypadku kanałowych systemów wentylacyjnych.

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (RZE) w przeliczeniu na 100 m2 powierzchni pomieszczenia

( kWh/rok) jest to roczne zużycie energii elektrycznej niezbędne do pracy danego urządzenia.

RZE = ta  × qnet x MISC x CRSx x JPM + Q defr

Gdzie:

ta – liczba godzin pracy na rok, w h 8760

qnet – zapotrzebowanie netto na wentylację w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni, w (m3/h)/m2) Wartość stała domyślna to 1,3

MISC – oznacza ogólny skonsolidowany wskaźnik odpowiadający danemu typowi systemu, obejmujący wskaźniki wydajności wentylacji, przecieków powietrza w kanałach i dodatkowego przenikania powietrza. Dla kanałowych systemów wentylacyjnych wskaźnik ten wynosi 1,1.

CRSx  – czynnik rodzaju sterowania oznacza współczynnik korekcyjny stosowany przy obliczaniu JZE uzależniony od rodzaju sterowania, jakie zostało zastosowane w danym systemie wentylacyjnym. Dla lokalnego sterowanie według zapotrzebowania i napędu wentylatorów bezstopniowego wynosi on 0,652.

JPM – jednostkowy pobór mocy (W/(m3/h) oznacza stosunek efektywnej mocy wejściowej

(W) do wartości odniesienia natężenia przepływu (m3/h). Został on podany wcześniej w danej karcie produktu. Dla central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z odzyskiem ciepła podawana wartość jest dla dwóch wentylatorów. Qdefr – oznacza ilość energii grzewczej zużywanej rocznie do odszraniania m2 ogrzewanej powierzchni (kWh/m2/rok), wyznaczaną przy zastosowaniu zmiennoprądowego elektrycznego ogrzewania rezystancyjnego.

Comments are closed.